สมัครสอบ กพ 55 รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

สมัครสอบ กพ 55 รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

สมัครสอบ กพ 55 พร้อม รายละเอียดวิธีการสมัครสอบ กพ. 2555

สำนักงาน ก.พ.

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๕ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน และกําหนดวัน เวลาดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1.  กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินตั้งแต่วันที่ 8 -30 พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัคร ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๕หัวข้อย่อย ใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๒)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร้มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๓)  ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4  จํานวน 2 แผ่น หรือ  หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเช่น Diskette เป็นต้น

 

          ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน  ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร้มการชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่ หัวข้อย่อย ค้นหาใบแจ้งการชําระเงินกรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้


          ขั้นตอนที่ 2.   ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2555 

นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การเลือกศูนย์สอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว เท่านั้น

          ทั้งนี้  การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กําหนด

          ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

(๑)  ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท

(๒)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท

         ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

            ขั้นตอนที่ 3.  หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทําการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th  หัวข้อ รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๕หัวข้อย่อย พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบเพื่อกรอกข้อมูลอื่น ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 เก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ

ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๗) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่–>

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s